ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 63

Images: pdf.gif 

 

РЕШЕНИЕ № 26
Images: pdf.gif
 
РЕШЕНИЕ № 40
Images: pdf.gif
 
РЕШЕНИЕ № 45
Images: pdf.gif
 
Правилник на Обс

Images: pdf.gif 

 Images: word.gif

Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна помощ - от 20.03.2015 г.
Images: pdf.gif
Images: word.gif
Правилник за "За определяне реда, по който спортни обекти и съоръжения - общинска собственост - да се използват за нуждите на физическото възпитание и спорта и свързаните с тях обслужващи и спомагателни дейности на територията на Община Лозница"
Images: pdf.gif
Images: word.gif

НАРЕДБА № 1 Поддържане хигиената на населените места, опазване на държавната и общинската собственост, осигуряване на общественият ред и спокойствието на гражданите и противопожарната охрана на територията на общината

Images: pdf.gif

 Images: word.gif

НАРЕДБА № 2 Ред за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Images: pdf.gif

 Images: word.gif

НАРЕДБА № 3 - отменена

Images: pdf.gif

 Images: word.gif

НАРЕДБА № 4 За разрешаване, функциониране и премахване на временни съоръжения за търговия на територията на Община Лозница

Images: pdf.gif

Images: word.gif 

НАРЕДБА № 5 За организацията, реда и контрола на търговската дейност и услуги и защита на потребителите на Община Лозница

Images: pdf.gif

 Images: word.gif

НАРЕДБА № 6 За определяне на условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни, производствени и масово разпространени отпадъци на територията на Община Лозница

Images: pdf.gif

Images: word.gif 

НАРЕДБА № 7 За определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Лозница

Images: pdf.gif

 Images: word.gif

НАРЕДБА № 8 За съставянето,изпълнението и отчитането на общинския бюджет ( Заменена с НАРЕДБА №17 )

Images: pdf.gif

 Images: word.gif

НАРЕДБА № 9 За осъществяване на стопанската дейност на Община Лозница чрез търговски дружества собщинско участие и чрез общински предприятия,  приета с Решение № 208 по   Протокол    № 21 от 27.04.2009 г.  на Общински съвет – Лозница

Images: pdf.gif

Images: word.gif 

НАРЕДБА № 10 За символиката на Община Лозница

Images: pdf.gif

 Images: word.gif

НАРЕДБА № 11 За условията и реда за установяване жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища

Images: pdf.gif

 Images: word.gif

НАРЕДБА № 11 - Актуализация
Images: pdf.gif
Images: word.gif

НАРЕДБА № 12 За определяне размера на местните данъци през 2018 г. на територията на Община Лозница

Images: pdf.gif

Images: word.gif 

НАРЕДБА № 13 За условията и реда за принудителното изпълнение на заповедите по чл.196, ал.3 от ЗИД на ЗУТ

Images: pdf.gif

Images: word.gif

НАРЕДБА № 14 За публично - частните партньорства на територията на Община Лозница

Images: pdf.gif

Images: word.gif

НАРЕДБА № 15 За ползване на Общински пасища и мери на територията на Община Лозница

 Images: pdf.gif

 Images: word.gif

Изменение и допълнение в Наредба №15 за ползване на общински пасища и мери на територията на Община Лозница 

Images: pdf.gif 

 Images: word.gif

Н А Р Е Д Б А № 16 
за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Лозница
. Наредбата е приета с протокол № 25/ 22.03.2013 г. и решение на общински съвет Лозница Решение № 141 от 22.03.2013 г.

Images: pdf.gif 

 Images: word.gif 

Н А Р Е Д Б А №17 За  условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за  съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет

Images: pdf.gif
Images: word.gif
Н А Р Е Д Б А № 18 за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от компетентните органи на Община Лозница
Images: pdf.gif
Images: word.gif
Н А Р Е Д Б А № 19 за условията и реда за вписване на данни в регистъра на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в Община Лозница
Images: pdf.gif
Images: word.gif
Н А Р Е Д Б А № 20 за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Лозница
Images: pdf.gif
Images: word.gif
Н А Р Е Д Б А № 21 за гробищни паркове и погребално-обредната дейност на територията на Община Лозница
Images: pdf.gif
Images: word.gif